• Satsningsområder

  14/02/2024

  Vi har tre satsningsområder som vi fokuserer på gjennom hele året. Disse områdene bygges ut fra vår visjon:

  "Vi i Skjefte barnehage skal etterstrebe at alle som kommer i vår barnehage skal oppleve trygghet, og føle seg godt ivaretatt!"

   

  Foreldremedvirkning

   Barnehageloven sier at barnehagen skal ivareta foreldrenes rett og medvirkning, og arbeide i et nært samarbeid og forståelse med foreldrene. I dette samarbeidet er det barnets beste som er det viktigste og som vi ansatte og foreldre skal jobbe sammen om.

  Medvirkning handler om at alle skal ha mulighet til å komme med synspunkter og innspill, og at disse skal vurderes nøye. Som foresatt skal man ha mulighet til å være med å påvirke, delta og ytre seg og ha innflytelse over det som skjer. Det handler om å engasjere seg slik at nye perspektiver og løsninger kommer på bordet, og om å bruke sine ressurser slik at man sammen kan oppnå utvikling.

  Ansatte og foresatte må arbeide sammen for å oppnå et godt miljø for barna. For å oppnå dette er man avhengig av en god dialog med informasjonsutveksling, gode diskusjoner og tilbakemeldinger. Vi i barnehagen ser på dere foresatte som en viktig ressurs, der deres bidrag er med på å fremme barnets trivsel.

  Et godt samarbeid mellom hjem og barnehage er et av de viktigste grunnlagene for trygghet, omsorg og medbestemmelse i barnehagen. I barnehagen vil foreldremedvirkning si at foreldrene tar del i barnehagens virksomhet, de får informasjon om hva som rører seg i barnehagen, utforsker og får egne ideer eller ideer gjennom idemyldring. Gjennom dialog kan man uttrykke egne tanker og meninger, og videre i samarbeid tar man beslutninger og er med på å utforme det tilbudet som gis i barnehagen. 

   

  Uteliv

  Uteliv har stor betydning for oss, både for motorisk trening og det å lære barna å bli glad i naturen ved å være ute i all slag vær og årstider. Vi er ute store deler av dagen og på tur flere ganger i uka og bruker nærområdet til barnehagen aktivt. På tur ser vi at barna opplever et bedre lekemiljø der de ofte leker med flere barn enn de vanligvis gjør. leken blir mer kreativ, barna opplever mestring i de fysiske omgivelsene og utvikler bedre motorikk og kroppsbeherskelse. Forskning viser også at barn som har vært mye ute, har bedre konsentrasjonsevne i klasserommet.

  I nærheten av barnehagen har vi bygget oss en uteleikeplass i skogen. Der har vi brukt naturmateriell til å bygge ulike lekeapparater. Vi har også grillplass og gapahuk der. I tillegg har vi en grillhytte som er flittig brukt. 

  Barnehagen er en viktig arena for at barna skal kunne utvikle gode vaner og god fysikk, og det er viktig å starte tidlig. Direkte kontakt med natur har stor betydning for personlig utvikling og fri leik i naturomgivelser kan gi fordelaktige effekter for kognitiv, sosial og emosjonell utvikling.

   

  Supplerende kommunikasjon

  I Rammeplanen står det: "Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk", og "være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling"

  I Skjefte barnehage har vi startet et utviklingsarbeid der alle som jobber i barnehagen skal bli god på bruk av ASK- alternativ supplerende kommunikasjon.

  Alle trenger språk for å utvikle seg og ofte har barn, av ulike årsaker, behov for alternativ og supplerende kommunikasjon for å kunne kommunisere med andre. Men ASK kan også være en god støtte for flere barn i barnehagen. Bruk av ASK vil gi økt deltakelse i både pedagogiske og sosiale aktiviteter i barnehagen der alle barna får mulighet til å ytre sine meninger, bli hørt og forstått, samt medvirke og være delaktige i det som skjer. det at alle barn har kjennskap til, og har mulighet til å bruke bildestøtte i kommunikasjon med andre, vil hjelpe de som har utfordringer med å uttrykke seg verbalt til å bli forstått, inkludert og tatt med inn i fellesskapet sammen med andre barn.

  Vi har valgt å fokusere på bildestøtte. Det vil si at vi bruker bilder som forsterking i kommunikasjon. Vi bruker også dagtavle som viser hva som skal foregå i løpet av dagen. Dette gjør dagen trygg og forutsigbar for barnet.

  Barnehagen har knyttet seg opp til REKOM-regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen. Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Målet er å sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Dette innebærer at vi får veiledning av pedagoger fra Dronning Mauds Minne Høyskole i Trondheim. De skal være en støttende samarbeidspartner i vår jobb med utviklingsarbeidet.

  Gjennom dette utviklingsarbeidet skal barna oppleve bedre tilgang til kommunikasjon, lek, medvirkning og læring, og med det bedre livskvalitet i barnehagen.